Koło zostało założone 1.01.1953 r. przez leśników z Okręgowego  Zarządu Lasów Państwowych (OZLP) w Toruniu, na czele z dyrektorem Wilhelmem Jankowskim. Na początku Koło liczyło 12-tu członków-założycieli i figurowało w ewidencji pod nr 6. Skład pierwszego zarządu Koła był następujący: Kapica Tomasz-prezes, Grzębski Roman-łowczy, Galon Ksawery-skarbnik, Kwiatkowski Jan-sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (KR) był Bielański Andrzej. Do dzierżawy Kołu przydzielono dwa obwody łowieckie, w tym do dziś użytkowany obwód polno-leśny „Łabędź” w Gminie Wąbrzeźno oraz drugi w Nadleśnictwie Miradz, który jednak przejęli myśliwi z Urzędu Rady Ministrów zanim doszło do podpisania umowy dzierżawy przez nasze Koło. W zamian otrzymaliśmy jako drugi obwód leśny położony w miejscowości Leśno. Szybko zwiększono liczbę członków poprzez przyjęcia głównie kandydatów zamieszkujących w terenie, w celu przystąpienia do zagospodarowania obwodów. Już po roku funkcjonowania, gdy liczba członków znacznie wzrosła, dokonano podziału Koła na rzecz powstania Koła Łowieckiego „Daniel” w Leśnie, któremu przekazano w/w obwód leśny. W wyniku tego zmienił się skład Zarządu: Wojciechowski Jan-prezes, Kapica Tomasz-łowczy, Kwiatkowski Jan-skarbnik, Rymaszewski Jan-sekretarz. Po upływie pierwszej kadencji w 1955 r. w skład Zarządu wszedł Kułak Eugeniusz jako łowczy, zaś Kapica Tomasz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W 1956 r. Kołu przydzielono ponownie drugi obwód łowiecki (nr 3) w Nadleśnictwie Jamy. W 1974 r. przy stanie 35 członków, ponownie nastąpił podział Koła w wyniku czego powstało Koło „Leśnik” w Jamach, któremu przekazano w dobrym stanie w/w obwód. Przeszło do niego 14-tu członków. W związku z tym funkcję sekretarza w Zarządzie Koła przejął Muszczak Stefan. Koło nasze jest niejako kołem macierzystym dla dwóch Kół: „Daniel” w Leśnie i „Leśnik” w Jamach. Cechą charakterystyczną dla organów Koła jest, poza zmianami organizacyjnymi, stabilizacja ich składów osobowych. Najdłużej swoje funkcje sprawowali: Kwiatkowski Jan  41 lat jako skarbnik, Wojciechowski Jan blisko 30 lat jako prezes, Czapiewski Stanisław 12 lat jako prezes, Gnaciński Aleksander 23 lata jako łowczy i 10 lat jako prezes, Rymaszewski Jan 20 lat jako sekretarz, Kułak Eugeniusz 17 lat jako łowczy i Kapica Tomasz przez 20 lat jako przewodniczący KR. W dniu 19.03.1960 r. po wpisaniu do rejestru w Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Toruniu Kołu nadano nr 95 i nazwę „Darz Bór”, a od czasu zniesienia numeracji kół - przyjęło nazwę Leśników „Darz Bór”.  Od początku siedzibą Koła jest Toruń. W dzierżawionym obecnie obwodzie łowieckim Koło gospodaruje nieprzerwanie od początku swego istnienia. Aktualnie ma on nr 81. Pierwotna jego powierzchnia wynosiła 7932 ha, a obecnie wynosi 7220 ha, w tym ok. 2200 ha lasów. Obecnie w obwodzie znajduje się: 42 paśniki dla zwierzyny grubej, 60 lizawek, 72 ambony, 21 podsypów dla bażantów i 6 budek stałych dla kuropatw, 21 ha poletek łowieckich, w tym 7,20 ha produkcyjnych, 9 pasów zaporowych długości 4,1 km. Średnio w roku wykłada się 20 t karmy treściwej, 100 t soczystej, 1 t suchej. W obwodzie występują: jelenie (niewiele), daniele, sarny i dziki. Stan zajęcy, bażantów i kuropatw jest słaby. Od 30 lat zaprzestaliśmy polowań na kuropatwy. Prowadzimy intensywny odstrzał lisów (3-krotny wzrost pozyskania).  Społecznie przepracowujemy ok. 1800 godzin rocznie. Największą pozycję kosztów stanowią odszkodowania łowieckie wraz z ochroną pól. Dlatego od ponad 20 lat organizujemy polowania dewizowe, gdyż przychody z nich uzyskiwane zapewniają Kołu stabilność finansową. Na przełomie lat 50.  i 60. ub. stulecia Koło prowadziło własną bażantarnię. Nasz obwód leży w sąsiedztwie miasta Wąbrzeźno. Obejmuje typowo rolnicze tereny, w większości z żyznymi glebami. Lesistość na poziomie 20%. Dominują drzewostany mieszane i liściaste, z przewagą dęba i buka. Do ciekawszych florystycznie elementów przyrodniczych należy obszar chronionego krajobrazu kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”. „Bagno Zgniłka” wchodzące w jego skład należy do największych w tej części województwa torfowisk. Koło nasze otwarte jest na przyjmowanie nowych członków. Koło liczy obecnie 41 członków. Miejscem kultu naszego patrona jest powstała w 1992 r. w Leśnictwie Wronie z inicjatywy członków Koła: Biegniewskiego Jana, Linetty Eugeniusza i Tosika Tadeusza kapliczka z wyrzeźbioną z lipowego drewna figurą Św. Huberta. To w tym miejscu spotykamy się najczęściej. Odwiedzają je również myśliwi z innych kół. Tutaj odbywają się msze święte z okazji ważniejszych uroczystości. M.in. odbyło się tu uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru toruńskiej organizacji łowieckiej w 1994 r. Członkowie nasi pełnili i pełnią różne funkcje organach PZŁ, aktualnie czterech wchodzi w skład komisji problemowych przy ORŁ. Za zasługi na niwie łowieckiej  21 członków Koła otrzymało odznaczenia łowieckie, w tym najwyższe „ZŁOM” 7 członków.  W 1994 r. Koło odznaczono Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

KŁL "Darz Bór" w Toruniu 2009
Historia Naszego Koła
W dniu 17 stycznia 2009 roku w Wąbrzeźnie nastąpiło uroczyste nadanie i poświęcenie Sztandaru naszego Koła.
Ostatnia aktualizacja: 07/11/2021 18:04:37

20.05.2010r. Koło za swoją działalność i zasługi odznaczone zostało najwyższym odznaczeniem Łowieckim - Złom.
W sierpniu 2010 roku wydano monografię Koła, która zawiera historię Koła, krótkie charakterystyki jego członków, osiągnięcia łowieckie i wspomnienia z przeżyć w kniei.